Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy millukids.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

Właścicielem sklepu jest Millu Kids z siedzibą w 42-224 Częstochowie, ul.Gajcego 6/10, posiadający numer identyfikacji podatkowej 9491582050.

PŁATNOŚĆ

Po dokonaniu zakupów, prosimy o wpłatę na rachunek bankowy:

Millu Kids Barbara Kopera

ul.Gajcego 6/10

42-224 Częstochowa

numer konta: 17 1090 1795 0000 0001 3324 6374

Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, jeżeli w tym czasie nie zostanie dokonana wpłata zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu Millu Kids

ZAMÓWIENIA

Przy każdym produkcie napisany jest czas realizacji zamówienia.

W przypadku zakupu kilku rzeczy czas realizacji całego zamówienia może zostać wydłużony do czasu realizacji produktu o najdłuższym terminie wysyłki.

WYSYŁKA

Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem:

– Poczty Polskiej – list polecony priorytetowy

Koszty dostawy ponosi kupujący.

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 Własność intelektualna

Wszystkie produkty dostępne na stronie millukids.pl są naszymi własnymi projektami.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Towar zostanie przyjęty do zwrotu pod warunkiem gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania ani nie będzie w jakikolwiek sposób uszkodzony.

W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go w oryginalnym opakowaniu z metką na wskazany wcześniej przez nas adres.

W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient.

Adres zwrotów i reklamacji jest inny niż adres siedziby firmy dlatego wcześniej prosimy o kontakt z nami.

Reklamacje

1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności osoby doręczającej przesyłkę sporządzić zgłoszenie reklamacyjne.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.millukids.pl

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.millukids.pl

5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

6. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

11. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

15.  Sklep internetowy- Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

www.millukids.pl

16. Sprzedawca- Millu Kids Barbara Kopera ul.Gajcego 6/10 , 42-224 Częstochowa

17. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.